Thực hiện chỉ đạo của các cấp về phòng tránh dịch bệnh Covid-19, bên cạnh việc phòng chống dịch như tuyên truyền học sinh cách phòng tránh, ...