27/06/20  Thông báo  734
                    Căn cứ vào Điều lệ trường Tiểu học;         Căn cứ Công văn số 1363/SGD&ĐT-QLT ngày 06/5/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội về việc hướng dẫn tuyển sinh vào các trường mầm non, lớp 1 và lớp 6 năm học 2020 - 2021;         Căn cứ Công văn số 1137/UBND­­-GD&ĐT, ngày 12/5/2020 ...